Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Twój koszyk

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin sklepu internetowego DOL-BY

Regulamin sklepu internetowego K.P. DOL-BY

1. Informacje ogólne

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1 Regulamin - Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki K.P. DOL-BY oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie https://sklepdol-by.pasaz24.pl/ (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Usługodawcę.

1.3 Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na założeniu Konta w Sklepie internetowym dzięki czemu Usługobiorca zyskuje możliwość zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawania towarów do schowka, wysłania do K.P.DOL-BY  zapytania ofertowego, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez K.P.DOL-BY w odpowiedzi na przesłane przez Klienta Zapytanie ofertowe. Na treść umowy składają się wszystkie funkcjonalności Konta oraz niniejszy Regulamin.

1.4 Usługodawca: K.P.DOL-BY z siedzibą w Bydgoszczy ul. Kasztanowa 60-62 85-605 Bydgoszcz, wpisany do Ewidencji i działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz nr ewid. 01304  email  kontakt@dol-by.pl

1.5 Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto w Sklepie internetowym. Usługobiorca jest Klientem w ramach Umowy sprzedaży. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

1.6 Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.7 Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po wcześniejszej rejestracji na stronie Sklepu internetowego.W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Usługobiorca ma możliwość składania zamówień, dodawania towarów do schowka, wysłania do K.P.DOL-BY zapytania ofertowego, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez K.P.DOL-BY w odpowiedzi na przesłane przez Klienta Zapytanie ofertowe, dostępu do faktur oraz faktur korekt dotyczących zakupów dokonanych w Sklepie internetowym, sprawdzenia statusu swoich zamówień, kwoty dostępnego limitu kredytowego, zamawiania kuriera po odbiór zwracanych towarów i opakowań jak również zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi za wady.

1.8 Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.9 Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

1.10 Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

1.11 Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego (OWS): zbiór ogólnych warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

1.12 Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

1.13 Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta. Ofertą jest również propozycja zawarcia umowy oznaczona jako Oferta, przygotowana przez K.P.DOL-BY . w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta zapytania do K.P.DOL-BY z użyciem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” na stronie Sklepu internetowego. Oferta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest udostępniona przez K.P.DOL-BY w zakładce „Oferty” na Koncie Klienta.

1.15 Zapytanie ofertowe – funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego za pośrednictwem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” umożliwiająca skierowanie do K.P.DOL-BY zapytania o przygotowanie oferty dotyczącej towarów nie dostępnych standardowo w Sklepie internetowym lub o przygotowanie oferty na innych warunkach w zakresie ceny lub kosztów transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

1.16 Login: adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas rejestracji w Sklepie internetowym i każdorazowego  logowania się w Sklepie internetowym.

1.17 Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania w Sklepie internetowym. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym.

1.18 Koszyk: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/Klient dokonuje wyboru towarów w celu złożenia zamówienia.

1.19 Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

2.1 Wymagania techniczne, które musi spełnić Usługobiorca, aby korzystać z Usługi:

2.1.1 za pośrednictwem strony WWW:

a) podłączenie do Internetu

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka

c) rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,

d) Komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,

e) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

3. Warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną

3.1 Użytkownik może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.

3.2 Utworzenie Konta w Sklepie internetowym bez jednoczesnego zakupu towaru przebiega w sposób następujący:

3.2.1 Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, dbając aby w formularzu uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta.

3.2.2 Poza podaniem danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.2.1 warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS oraz treść Polityki prywatności. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

3.2.3 Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin, OWS oraz Politykę prywatności” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: Logowanie/Rejestracja oświadcza i potwierdza, że:

a) podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym

b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

c) zapoznał się z Regulaminem, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać

3.2.4 Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta wysyłana jest przez K.P.DOL-BY wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia procesu tworzenia Konta jest potwierdzenie tego faktu poprzez kliknięcie przez adresata tej wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości. Od tej chwili możliwe jest korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.2.5 W przypadku, gdy zakładanie Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w ust. 3.2.1 oraz do kliknięcia na przycisk „Zarejestruj się”. W takim przypadku do użytkownika jest wysyłana przez K.P.DOL-BY wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.

3.3 Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie loginu i hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

3.3.1 Nie ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta

3.3.2 Wprowadzać login oraz hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,

3.3.3 Nie zapisywać hasła,

3.3.4 Zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu,

3.4 Do zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji mobilnej dochodzi każdorazowo z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej aplikacji.

4. Warunki rozwiązywania oraz odstąpienia od umów o świadczenie usługi drogą elektroniczną

4.1 Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie K.P.DOL-BY., w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres kontakt@dol-by.pl lub w formie pisemnej na adres: K.P.DOL-BY. .ul. Kasztanowa 60-62  85-605 Bydgoszcz

4.2 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta.

4.3 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez K.P.DOL-BY oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta.

4.4 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez o K.P.DOL-BY świadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

4.5 Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi, z której korzysta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. W tym celu Usługobiorca powinien wyłączyć Aplikację mobilną lub odinstalować Aplikację mobilną z urządzenia mobilnego, na którym została ona zainstalowana.

4.6 Usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie powoduje zamknięcia Konta w Sklepie internetowym.

4.7 Usunięcie Aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4.8 Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług za wypowiedzeniem w przypadku okoliczności Siły Wyższej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta.

4.9 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

4.10 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru lub opakowania przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

4.11 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez . K.P.DOL-BY oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

4.12 Jeśli zakładają Państwo Konto w Sklepie internetowym jako Konsument, mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4.13 Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować K.P.DOL-BY z siedzibą  85-605 Bydgoszcz ul. Kasztanowa 60-62    email kontakt@dol-by.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.14 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.15 W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu ww. prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1 Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

5.2 Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do K.P.DOL-BY, w szczególności drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://sklepdol-by.pasaz24.pl. na Koncie w zakładce „Reklamacje i zwroty” lub w stopce na stronie głównej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  kontakt@dol-by.pl  lub w formie pisemnej na adres K.P. DOL-BY:., ul. Kasztanowa 60-62 85-605 Bydgoszcz

5.3 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

b) uzasadnienie reklamacji

5.4 K.P.DOL-BY dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

6. Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

7. Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu są prawnie chronione.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2016 r.

Witryna stworzona na platformie